Západočeská univerzita v Plzni

Výzkumné centrum NTIS

Představení partnera

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) má významné postavení mezi univerzitami v České republice i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. ZČU je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má v současné době 12 tisíc studentů, devět fakult s téměř 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy.

Ze strany ZČU řešení projektu SecureFlex zajišťuje Laboratoř pokročilých energetických systémů (LAPS), která je součástí výzkumného centra NTIS - Nové Technologie pro informační společnost, jež spadá pod fakultu aplikovaných věd. LAPS je založena na dlouhodobé spolupráci s průmyslovými partnery a akademickými pracovišti v oblasti aplikovaného výzkumu. Laboratoř se zaměřuje na vývoj metod a nástrojů pro analýzu síťové bezpečnosti, připravenosti a provozu elektrických sítí a relevantních stabilizačních mechanismů.

LogoZCU.jpg

Klíčové kompetence

 • Bezpečnost a spolehlivost elektrizační soustavy
  • Deterministické výpočty síťově-bezpečnostních ukazatelů provozu elektrizační soustavy
  • Pravděpodobnostní vyhodnocení síťově-bezpečnostních ukazatelů provozu elektrizační soustavy s vysokým podílem obnovitelných zdrojů
  • Optimalizace intervalů injektovaných výkonů nenarušující kritéria síťové-bezpečnosti
 • Obnovitelné zdroje energie
  • Modelování a predikce výroby obnovitelných zdrojů
  • Bezpečná integrace obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy
  • Pravděpodobnostní modelování prvků elektrizační soustavy
  • Pravděpodobnostní metody pro vyhodnocení stavu elektrizační soustavy s vysokým podílem obnovitelných zdrojů
 • Podpůrné služby
  • Intervalové optimalizační metody pro zajištění podpůrných služeb
  • Podpůrné nástroje pro vyhodnocení optimálního složení portfolia podpůrných služeb

Členové řešitelského týmu

 • doc. Ing. Eduard Janeček, CSc.
 • Ing. Martin Střelec, Ph.D.
 • Ing. Petr Janeček, Ph.D.
 • Ing. Pavel Hering, Ph.D.

České vysoké učení technické

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

Představení partnera

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) je vysokoškolský ústav Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Hlavním cílem CIIRC je integrace informatického a kybernetického výzkumu a vzdělávání na ČVUT opírající se o návaznost na mimopražská centra vybudovaná v rámci VaVpI, ale také o silné vazby s mezinárodními centry výzkumu.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT se zaměřuje také na přenos technologií do průmyslu, např. v oblastech automatického řízení a optimalizace, robotiky, umělé inteligence, počítačového vidění a machine learning, navrhování softwarových systémů, navrhování rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikaci v medicíně, energetice dopravě, a to včetně konceptů smart homes a smart cities. CIIRC ČVUT se stal centrem podpory myšlenek podpory Průmyslu 4.0 a sídlem Národního centra pro Průmysl 4.0. V rámci tohoto centra je postupně budován a rozvíjen první rozsáhlejší Testbed 4.0 především pro vývoj a transfer technologií a řešení pro české malé a střední firmy.

Laboratoř INTSYS se zaměřuje na použití metod umělé inteligence, aby obohatily softwarové systémy a stroje o inteligentní chování. Metody zahrnují: distribuované multiagentní systémy, servisně orientovaný přístup k řešení složitých problémů, reprezentace znalostí a ontologie zvládající heterogenitu údajů, strojové učení výpočetní inteligence pro dynamickou optimalizaci, dolování v datech pro získání zajímavých souvislostí, zpracování velkých dat a počítání v cloudu pro zvládání velkých objemů dat a vysoce paralelního paralelního počítání. Dlouhodobým cílem skupiny je vyvíjet nové přístupy ke složitým systém využívající současných trendů v kyberntice, informatice a systémových vědách. Aplikačními oblastmi jsou: chytré továrny, sítě, města, pokročilé systémy vzdělávání, dopravní systémy, dopravní stavby, energetika a informatika životního prostředí. Náš tým, který patří do pracovní skupiny Energetika se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti optimalizace provozu zdrojů, distribuované energetiky a chytrých sítí.

LogoCIIRC.jpg

Klíčové kompetence

 • Optimalizace portfolia energetických zdrojů
  • technická a ekonomická optimalizace portfolia elektráren v tržních podmínkách
   • strategické plánování zdrojů
   • příprava provozu
   • dispečerské řízení
  • obchodní optimalizace výroby a obchodu se elektřinou včetně importu a exportu
  • modelování a optimalizace provozu celoevropské elektroenergetické sítě (Generation adequacy) se zahrnutím nejistoty v energetických soustavách
 • Nové trendy v energetice
  • dopady rozvoje decentrální energetiky na páteřní energetické sítě
  • vliv DECE na datové toky a práci s daty při plánování provozu a řízení ES ČR, koncept on-line datové platformy pro sběr a zpracování dat pro plánování provozu a řízení provozu, koncept energetického datahubu
  • využitelnost flexibility při stabilizaci ES ČR a uplatnění role agregátora na trhu ČR
  • koncepty chytrých sítí ve spolupráci s městskou a krajskou samosprávou, koncepty chytrých měst a regionů se zaměřením na monitoring a úspory energií, chytrou energetiku, dopravu a parkování
  • využití dat ze smart meterů pro jednotlivé hráče, klíčové funkce, poruchovost komponent elektroměru, nástroje pro mitigaci rizik, požadavky na telekomunikační infrastrukturu


Členové řešitelského týmu

 • Ing. David Hrycej, CSc
 • Ing. Ondřej Mamula, MBA
 • Bc. Martin Vajsar
 • Tomáš Vlk

Masarykova univerzita

Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur

Představení partnera

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Již několik let je nejžádanější vysokou školou v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.

Fakulta informatiky byla založena roku 1994 jako první informatická fakulta v ČR. Dnes, při stále rostoucím zájmu o studium, poskytuje informatické vzdělání na všech stupních VŠ studia dvěma tisícům studentů v češtině a angličtině. Kromě kvalitní výuky je v téměř dvaceti laboratořích prováděn špičkový výzkum, často ve spolupráci s průmyslovými partnery fakulty či firmami sídlícími ve vědecko-technickém parku přímo v areálu FI.

C4e je akademické expertní centrum vytvořené jako součást Ústavu výpočetní techniky (ÚVT) Masarykovy univerzity (MU), které se zaměřuje na excelentní výzkum, vývoj a vzdělávání v oblastech kybernetické kriminality, kyberbezpečnosti a ochrany kritických informačních infrastruktur. C4e využívá zázemí Ústavu výpočetní techniky a Masarykovy univerzity k realizaci multioborového výzkumu, při kterém je zohledňován nejen pohled technický, ale rovněž právní, organizační či sociální. C4e v rámci výzkumu úzce spolupracuje s aplikační sférou nejen na úrovni veřejnoprávních organizací (Národní bezpečnostní úřad, Policie ČR, zpravodajské služby, Armáda ČR), ale i soukromoprávních subjektů (technologické platformy, soukromé společnosti a spolky).

LogoMU.jpg

Klíčové kompetence

 • Integrační a vývojové činnosti
  • Vytvoření integrovaného systému pro parametrizaci a validaci cílového konceptu v tržním prostředí ČR
  • Identifikace potřebné kvality a dostupnosti dat (měření)
 • Technologické analýzy
  • Vytvoření integrovaného systému pro parametrizaci a validaci cílového konceptu v tržním prostředí ČR
  • Identifikace potřebné kvality a dostupnosti dat (měření)
  • Analýza požadavků na nezbytné parametry komunikačních technologií pro řízení flexibility
  • Zhodnocení distribuovatelnosti navržených metod dosažení flexibility a nároky na výměnu dat
 • Ekonomicko-legislativní analýzy
  • Vytvoření integrovaného systému pro parametrizaci a validaci cílového konceptu v tržním prostředí ČR
  • Identifikace potřebné kvality a dostupnosti dat (měření)
  • Analýza požadavků na nezbytné parametry komunikačních technologií pro řízení flexibility
  • Zhodnocení distribuovatelnosti navržených metod dosažení flexibility a nároky na výměnu dat

Členové řešitelského týmu

 • doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
 • RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.
 • Mgr. Václav Stupka, Ph.D.

Mycroft Mind a.s.

Představení partnera

Mycroftmind je česká technologická společnost působící již přes 7 let na energetickém trhu. Jejím cílem je dodávat a vybudovat portfolio inovativních softwarových řešení s využitím technologií pro velká data pro zpracování a analýzu dat z infrastruktur inteligentních sítí. Společnost vytváří pro klienty výhody díky využití umělé inteligence pro vývoj modelů strojového učení a klasifikace, které implementuje do řešení DeepGrid. Identifikaci chování spotřebitelů, trendů a vzorů považuje za nezbytnou přípravu měst na udržitelnost rozvoje v oblasti inteligentní energie. Měníme data v příležitosti a tím tvoříme budoucnost.

LogoMM.jpg

Klíčové kompetence

 • Návrh celkové koncepce, principů a architektury řešení pro analýzu flexibility
 • Kvantifikace výkonu a flexibility
 • Vývoj metod a nástrojů pro výkonovou analýzu a predikci individuálních odběrných míst či agregovaných uzlů elektrizační soustavy
 • Segmentace, klasifikace, statistické zpracování velkých objemů dat z energetické sítě

Členové řešitelského týmu

 • Mgr. Filip Procházka Ph.D.
 • RNDr. Jan Tomšík
 • Ing. Kristína Šramková