Parametry projektu

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Théta - Dlouhodobé technologické perspektivy
Termín realizace: 6/2018 - 6/2024

Cíle projektu

Projekt cílí na vytvoření analytických, výpočetních a optimalizačních nástrojů a cílených studií, které přispějí k systémovému energetickému řešení pro bezpečné využití výkonové flexibility spojené s integrací nových technologií a tržních subjektů v prostředí ČR. Společně se systémovými operátory budou vyvinuty nástroje, které budou mít významný potenciál reálného nasazení a přispějí k vzniku systematického konceptu zapojení výkonové flexibility do tržních a provozně-bezpečnostních mechanismů v prostředí české elektrizační soustavy. Projekt zahrnuje oblasti jako jsou detekce a kvantifikace výkonové flexibility, limity její bezpečné aktivace či algoritmy optimální aktivace výkonové flexibility a související doporučení pro příslušnou legislativu.

Pracovní balíčky

Výzkumně-vývojové aktivity jsou v projektu děleny do následujících pracovních balíčků:

  • Kvantifikace výkonu a flexibility – pracovní balíček pokrývá výzkumně-vývojové aktivity spojené

s analýzou, charakterizací, modelováním a predikcí výkonové spotřeby a dostupné výkonové flexibility odběrných míst a technologických uzlů.

  • Provozně-kvalitativní monitoring distribuční soustavy – do tohoto pracovního balíčku spadají výzkumně-

vývojové aktivity zaměřené na vývoj pokročilých metod monitorování a diagnostiky provozně-kvalitativních ukazatelů distribuční sítě založených na dodatečných informacích z pokročilé měřící infrastruktury (AMM) a upřesněných modelů výkonové spotřeby a dostupné flexibility odběrných míst a technologických uzlů.

  • Síťově-bezpečnostní ohodnocení flexibility – v této části projektu se budou vyvíjet metody a nástroje pro

vyhodnocení dopadů a posouzení bezpečnosti aktivací a transakcí výkonových flexibilit z pohledu síťově-bezpečnostních ukazatelů provozu elektrizační soustavy.

  • Bezpečná a optimální aktivace flexibility – tento pracovní balíček bude zaměřen na vývoj metod a

nástrojů pro ekonomicky optimální aktivaci dostupných výkonových flexibilit, které nebudou narušovat síťově-bezpečnostní ukazatele provozu elektrizační soustavy.

  • Proveditelnost konceptu v prostředí ČR – jedním z výstupů projektu bude systematické

energetické řešení v oblasti využitelnosti výkonové flexibility. V předchozích pracovních balíčcích budou vyvíjeny nástroje, které budou řešit dílčí technologické problémy. Tento balíček bude zaměřen na analýzu proveditelnosti zamýšleného konceptu a jeho vhodnou parametrizaci v prostředí ČR, což by mělo výrazně přispět k jeho přijetí relevantními zainteresovanými subjekty (stakeholdery).